Metodologia cercetării

Metodologia cercetării este o disciplină ajutătoare din mai multe puncte de vedere. În primul rând are menirea să abiliteze studentul în a putea cerceta, organiza, analiza şi sintetiza materialul de studiu în scopul producerii lucrărilor ştiinţifice, inclusiv lucrări de seminar, lucrări de licenţă, articole de specialitate, precum şi teze de masterat sau doctorat. În cursul acestor ore parcurgem etapele cercetării, a găsirii temei, organizarea muncii de cercetare, inclusiv paşii care duc de la prelucrarea surselor primare şi secundare până la schiţarea primei structuri ale lucrării, pregătirea şi finalizarea bibliografiei, modalităţile de introducere/încheiere, problema citatelor şi parafrazelor, regulile referinţelor, bazele eticii publicaţiilor ştiinţifice, consultarea cu profesorul îndrumător, stiluri de argumentare etc.

Competențe

Competențe specifice

Însușirea, conştientizarea şi aprofundarea metodelor și bunelor practici de cercetare științifică.

Competențe generale

Studentul își dezvoltă atât capacitățile de cercetare, cât și atitudinea corectă vizavi de etica profesională – destul de neglijată în ultimul timp –privind performanța și proprietatea intelectuală.

Structura cursului

# Titlu

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 58
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 5
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 2
Total studiu individual 30

Examinare

Studenţii trebuie să-şi demonstreze în continuu pregătirea pentru ore şi însuşirea materialului.

Bibliografie

Carte