Limba engleză teologică II

În semestrul doi orele de limba engleză teologică instruiesc studentul să comunice fără ajutor în limba engleză, folosind limba specială necesară. Pentru acesta însușește un vocabular special teologic englez, învață să citească eficient, să înțeleagă textul citit, să asimileze, să rezume şi să-şi exprime independent concepția teologică în scris și oral.

Competențe

Competențe specifice

Studentul dezvoltă vocabularul specific teologiei engleze, lucrează independent cu ele, redactează şi comunică în scris și oral. E capabil să delimiteze seturi de noțiuni și să le aranjeze coerent. Pentru a aprofunda cunoștințele, citește texte, le analizează și le sintetizează oral și în scris. Credința reformată învață să exprime în limba engleză. Ia parte în foruri de discuții, învață să argumenteze ce spune, ia în considerare punctul de vedere a partenerului de discuție, ştie să-și motiveze punctul său de vedere.

Competențe generale

Studentul e capabil să polemizeze în teme teologice în limba engleză, ştie să apere punctul de vedere, poate să-și exprime părerea coerent, și să se angajeze în discuţii vehemente, dacă este necesar să-și apere părerea.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 78
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 2
Total studiu individual 50

Examinare

Examenul este alcătuit din lucrări în scris și examene orale parțiale, care sunt urmate de un test recapitulativ de sinteză. Cine la test la sfârșitul semestrului nu trece, nu poate încheia anul școlar din limba engleză teologică.

Bibliografie

Carte