Practică de specialitate I

Practică de autocunoaștere și de cunoaștere eclesiastică. Studenții, în cadrul practicii de specialitate, participă la discuții interactive de dezvoltatare a autocunoașterii și al identității studentului de teologie protestantă. Aceste conversații se desfășoară în modelul interacțional tematic. Lângă colocviile de autocunoaștere, studenții participă la vizite regulate la diferite parohi reformate din Cluj. Obiectivul acestor vizite este ca, direcțional și organizat, studenții să aibă ocazia de a intra în contact cu parohiile şi servaţi (preoţii) acestor biserici.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza acelor capitole din Vechiul Testament în care sunt povestite chemarea la misiunea (vocaţia şi misiunea), precum și prin prelucrarea cătorva articole de specialitate pe această temă, dorim să dezvoltăm și abilitățile de exprimare a studenților. Discuțiile interactive asigură pentru studenți, un cadru potrivit ca să acordă atenție deplină voinţei lui Dumnezeu exprimat in Biblie, să fie receptivi în faţa înaintaşilor teologi de prestigiu, precum şi să fie deschişi şi receptivi faţă de opinia altora. Astfel au ocazia de a autoevalua vocaţia proprie și misiunea la care au răspuns afirmativ, şi prin acestea pot să ajungă la o autocunoaştere mai bună. Confruntându-se cu viaţa reală şi provocările actuale ale vieții bisericești, studenții vor dezvolta o viziune eclesiastică. Aceste situaţii specifice eclesiastice văzute din interior (prin descrierile preoților), pe de o parte dezvoltă viziunea și sensibilitatea eclesiastică a studențiilor, şi pe de altă parte, văzând diversitatea vieţii bisericeşti, bucuriile și eșecurile în munca pastorală, devine şi motivant din punctul de vedere al studiilor teologice viitoare.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 70
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 30
Tutoriat 2
Total studiu individual 42

Examinare

Studenții iau notițe eclesiastice despre vizitele făcute, având în vedere nişte criterii prestabilite. Procesul practic este încheiat de două lucrări scrise în formă de eseu. Primul este scris în tema vocaţiei și al misiunii, a doua despre experiențele eclesiastice făcute în timpul vizitelor.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii