Genuri și forme în muzica bisericească II

Muzica bisericească II se ocupă de principalele teme ale imnologiei protestante. Studenții vor face cunoștință cu învățătura reformatorilor despre cântările bisericești și musica bisericească, vor cunoaște istoria cărților de cântări protestante, precum și biografia celor mai renumiți autori de cântări bisericești protestanți. Cu ajutorul instrucțiunulor primite la orele de practică de armoniu/orgă studenții trebuie să fie capabili să citească pe instrument o melodie nouă, precum și să cânte la instrument coraluri ușoare pe trei-patru voci.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor învăța să se orienteze în lumea bogată al cântărilor bisericești. Pe baza datelor istorice și teologice studenții vor putea aprecia individual valoarea câte unei cântări. Cu ajutorul instrucţiunilor primite la orele de practică de harmoniu/orgă studenţii trebuie să fie capabili să citească pe instrument o melodie nouă, precum și să cânte la instrument coraluri uşoare pe trei-patru voci.

Competențe generale

Materialul orelor contribuie la înbogățirea culturii generale, la dezvoltarea simțului estetic și al gustului muzical.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
1 ore/săptămână 0 1 0
14 ore/semestru 0 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 48
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16
Tutoriat 4
Total studiu individual 34

Examinare

Studenţii vor pregăti câte o prezentare de 15 minute a unei teme date, ce va fi prezentată în scris profesorului de specialitate cu o zi înainte, ca apoi să fie prezentată la ora de predare. Verificare pe parcurs din literatura recomandată și din schiţele orelor. Din practică de harmoniu/orgă studenţii vor prezenta pe parcursul semestrului 6 exerciţii pe trei sau patru voci din caietul de exerciţii pregătitoare pentru armoniu, sau 4 coraluri din Cartea de Coraluri.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă