Liturgică II

Studentul învață despre istoria spaţiilor sacre, despre construcţii sacre, însușește mișcarea în aceste spaţii sacre și se familiarizează cu slujba în aceste locuri. Va învăța și va exersa liturghia sărbătorilor existente îndelungul unui an bisericesc, mai departe va exersa liturghia evenimentelor cruciale ale vieții omenești și liturghia Sfintelor Taine a Domnului. Va organiza și va conduce liturghia în biserica reformată, iar la întâlniri ecumenice va lua parte la slujbă în mod competent, cu preoţii veniți din celelalte denominații.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va fi capabil si discerne spațiul sacru de spațiul profan, va putea să se orienteze în aceste spaţii și să conducă liturghia în spațiul sacru dat la fiecare eveniment al vieții omenești. Studentul devine apt pentru a conduce singur oricare formă a slujbei bisericești. Înțelegând esența liturghiei reformate, va corela așteptările teologice cu practica religioasă a bisericii reformate. Studentul va fi capabil să formuleze decizii corecte conducând viaţa liturgică a enoriașilor.

Competențe generale

Se va dezvolta simțul de organizare și de conducere a studentului, se va adânci competența de analiză și sinteză.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 56
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 7
Tutoriat 2
Total studiu individual 75

Examinare

Studenții în grupuri vor redacta și vor demonstra în practică o liturghie totală folosită la o mare sărbătoare bisericească sau la un moment crucial al unei vieți omenești. Forma scrisă a liturghiei se predă la începutul slujbei. Vor scrie o lucrare sumativa despre slujbele văzute în lungul semestrului şi vor redacta o lista despre competenţele însușite în exerciții. Paralel cu acesta vor redacta conceptul lor de liturghie, și cum se autodefinesc ca conducător de liturghie în biserica reformată.

Bibliografie

Carte