Poimenică

Poimenica este disciplina care, fiind parte a teologiei practice, ajută viitorul preot să deslușească metodele prin care poate să devină un păstor iscusit al sufletelor care-i sunt incredințate. Incercăm să introducem studentul în filosofia păstoritului sufletelor, încercăm să ia cunoștință de principalele școli ale poimenicii, și apoi să învețe cîteva metode de abordare a oamenilor care au nevoie de sprijin sufletesc.

Competențe

Competențe specifice

Încercăm să dezvoltăm un simț al responsabilității pentru enoriașii care au nevoie de noi. Pentru aceasta, studentul trebuie să învețe cum se comportă în situații de criză, cum reacționează în situații de unu- la- unu , precum și diferite forme de exprimare prin care poate să dea sprijin celor care au nevoie de un preot cu suflet pastoral.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 64
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 8
Tutoriat 2
Total studiu individual 36

Examinare

A hallgatók számot adnak a kiadott szakirodalom és kurzus alapos ismeretről

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

Articol în carte

  • Fodor László, Tomcsányi Teodóra (1995): Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája . Budapesta: Károli Gáspár Református Egyetem, pp. 3-30
  • Bang, Ruth (1995): A segítő kapcsolat In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája . Budapesta: Károli Gáspár Református Egyetem, pp. 31-76
  • Hézser Gábor (1995): Pásztori pszichológia In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája , pp. 122-138
  • Szabó András (2010): Látogatás és családsegítés In: Szabó Lajos: A közösségépítő lelkész , pp. 155-164
  • Johann Gyula (2010): Lelkészi élet krízishelyzetben In: Szabó Lajos: A közösségépítő lelkész . Budapesta: Luther, pp. 60-74

Articol în revistă