Istoria muzicii bisericești II

Istoria muzicii bisericești II prezintă istoria schematică a muzicii bisericești de la reformă până în secolul 20. Studenții vor însușii învățătura bisericilor reformei despre muzică și cântare, vor face cunoștință cu caracteristicile muzicii bisericești protestante în diferite epoci, precum și cu personalități de seamă ai muzicii bisericești protestante.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor face cunoștință cu formarea muzicii bisericești, vor învăța să se orienteze în lumea muzicii bisericești al diferitelor epoci. Pe lângă însușirea datelor istorice, studenții vor putea recunoaște felurile și posibilitățile de aplicare practică, liturgică a muzicii bisericeşti.

Competențe generale

Materialul orelor contribuie la îmbogăţirea culturii generale, la dezvoltarea simțului estetic și al gustului muzical.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 62
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16
Tutoriat 4
Total studiu individual 34

Examinare

Verificare pe parcurs din literatura recomandată și din schiţele orelor.

Bibliografie

Carte