Practică liturgică evanghelică VII

Liturghia serviciului divin după Cartea Liturgică a Bisericii evanghelice-luterane din România. Cântările liturgice. Studenţii trebuie să însuşească liturghiile, cântările liturgice, textele liturgice din Cartea Liturgică; studenţii vor învăţa să pregătească liturghia integrală a unei slujbe divine, să formuleze textele ce aparţin de elementele proprii unei anumite slujbe. Studenţii vor însuşii cunoştinţe fundamentale de himnologie legate de cântările liturgice învăţate, precum şi probleme teologice legate de anumite elemente din liturghie. Vor exersa gesturi, mişcări, discursul în spaţiul liturgic.

Însuşirea liturghiei diferitelor servicii divine se face prin rotaţie în 6 semestre, după cum urmează. Practica liturgică V se ocupă cu anul liturgic, pe de aproape cu slujbele specifice timpului sărbătorii crăciunului, cu elementele sale liturgice (cântările și textele liturgice, simbolurile și gesturile specifice timpului sărbătorii de crăciun).

Competențe

Competențe specifice

Pe parcursul orelor de practică liturgică studenţii vor îsuşii liturghiile, cântările liturgice, textele liturgice din Cartea Liturgică; studenţii vor putea pregătii individual liturghia a câte unei slujbe divine, va putea compună din elemente date, sau vor putea formula individual textele ce aparţin de elementele proprii unei anumite slujbe (rugăciuni, textele rugăciunilor cântate, predică). Pe de altă parte studenţii vor cunoaşte datele himnologie fundamentale legate de cântările liturgice învăţate, precum şi probleme teologice legate de anumite elemente din liturghie. Vor dobândii experiență în gesturi, mişcări, precum în discursul și cântul în spaţiul liturgic. Datorită cunoștințelor și practicii dobândite la Practica liturgică V studenţii vor cunoaşte liturghiile sepcifice timpului sărbătorii crăciunului, elementele sale liturgice (cântările și textele liturgice. Studenţii vor înţelege sensul simbolurilor și gesturilor specifice timpului sărbătorii de crăciun, și vor putea aplica corespunzător acestea în practică. Pe de altă parte studenţii vor cunoaşte și unele forme liturgice, care nu mai sunt în practică în multe comunităţi, dar care au o substanţă teologică valoroasă, precum și unele noi modalităţi alternative de slujbe divine în perioada timpului sărbătorii de crăciun.

Competențe generale

Pe parcursul orelor de practică liturgică studenţii vor învăţa tehnica de a vorbi și cânta corespunzător, vor însuşii ţinuta firească dar corespunzătoare ocaziei. Materialul orelor contribuie la îmbogăţirea culturii generale.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 75
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 2
Total studiu individual 47

Examinare

Studenții vor învăța de la oră la oră textele și cântecele liturgice predate. Pe parcursul semestrului vor pregăti ca tema scrisă rugăciuni, texte liturgice. Va fii evaluat în practică cântul liturgic, prezentarea textelor liturgice, mișcarea în spațiul liturgic.

Bibliografie

Carte

Articol în carte

  • Adorjáni Zoltán (1992): Ünnepeink. In: Erdélyi Református Naptár az 1993. évre . Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, pp. 34-40