Liturgică

Liturgica se ocupă de cunoștiințele despre diferitele liturgii creștine.Studenții trebuie să însușească cunoștințe despre liturgia unitariană.

Competențe

Competențe specifice

Studenții trebuie să deosebească diferența dintre diferitele liturgii creștine, trebuie să cunoască specificațiile dogmatice ale liturgiilor, și trebuie să însușească Ordinea Liturgică a cultului Unitarian

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
1 ore/săptămână 0 1 0
14 ore/semestru 0 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 58
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16
Tutoriat 2
Total studiu individual 44

Examinare

Studenții vor da examen sin materia predată și bibliografia aferentă.

Bibliografie

Carte

Bibliografie

Articol în revistă

Articol în carte