Practică bisericească I

Practica bisericească înseamnă multitudinea de lucruri făcute de student în folosul comunității, prin programul de practică congregațională. Acest program este desfășurat în cadrul parteneriatului dintre Institutul Teologic Protestant și congregațiile care acceptă studentul nostru pentru a fi practicant în comunitatea respectivă. Studentul își desfășoară activitatea sub îndrumarea preotului paroh, care este mentorul studentului.

Programul de practică bisericească încearcă să pună în practică metodele de predică și de liturgică, care au fost învățate de-a lungul timpului, raportându-se la realitățile vieții ale congregațiilor care sunt partenere.

Studentul va avea posibilitatea de:
- a observa metodele de preparare omiletică și liturgică a slujbelor, după modelul practicat de mentorul său (ei)
- a prepara și conduce slujbe după metodele învățate
- a reflecta în scris despre experiențele avute

Competențe

Competențe specifice

Ca competență specifică, studentul practicant va implementa metodele teoretice ale omileticii și ale liturgicii într-un mod corespunzător, va fi capabil să adopte texte biblice care au o relevanță aparte în cadrul congregației respective, și ca expresie liturgică, va învăța să aleagă cântecele bisericești care sunt în concordanță cu mesajul biblic ales ca mesaj principal al slujbelor.

Competențe generale

Ca competență generală, studentul practicant va acumula experiență în prepararea omiletică și liturgică a slujbelor susținute în cadrul congregațiilor partenere, și prin acesta va dezvolta un simț corespunzător în aplicarea mesajului universal divin către o congregație care își trăiește viața în circumstanțe specifice.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
4 ore/săptămână 0 0 4
56 ore/semestru 0 0 56
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 106
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 22
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 22
Total studiu individual 50

Examinare

Studentul va primi o notă pe baza observațiilor mentorului, precum și a reflexiilor scrise despre slujbele practicate.