Limba engleză teologică I

Engleza teologică întroduce studentul în gama noţiunilor teologice engleze cel mai des folosite. Studentul va fi capabil să le recunoască în texte şi să înţeleagă în contexte şi să le folosească corect în context potrivit, în scris şi oral. Dezvoltă capacitatea studentului de a citi şi a comunica în limba engleză teologică.

Competențe

Competențe specifice

În primul semestru studentul învață caracteristicile specifice ale limbii engleze şi stratagemele învăţării limbii, începe să-şi colecteze dicționarul teologic englez propriu şi activ, îşi dezvoltă acest dicţionar, învață să citească și să scrie cu mai multă eficienţă în limba engleză teologică. Studentul însuşește elementele de bază a gândirii teologice engleze, le folosește corect, citește, traduce și scrie corect texte teologice din şi în limba engleză.

Competențe generale

Studentul însușește ideile și noțiunile fundamentale ale gândirii teologice engleze, le folosește adecvat; citește, traduce şi compune în scris texte teologice în limba engleză.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 78
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 2
Total studiu individual 50

Examinare

Examenul constă din extemporalele scrise de a lungul semestrului și din discuțiile ținute în orele de limba engleză teologică. Examenul se încheie cu o lucrare scrisă recapitulativă.

Bibliografie

Carte