Mișcarea "noua omiletică"

La acest seminar de Omiletică, studenții au șansa să cunoască învățăturile unor maeștrii ai predicii, în special al unora care sunt membrii mișcării Noua Omiletică. Această școală a Omileticii a încercat să reînnoiască predica protestantă din America de Nord începând din anii '70 și până astăzi. Mișcarea Noua Omiletică a propagat reînnoirea predicii tradiționale protestante. A urgentat introducerea de metode noi în predicare, a subliniat rolul ascultătorilor în procesul de predicare, a cerut regândirea formelor predicațiilor. A insistat pentru înlocuirea formei deductive tradiționale cu forma inductivă a predicațiilor, unde punctul de pornire este experiența personală, a cerut ca stilul didactic și imperativ să fie înlocuit cu unul care delectează ascultătorii, și care evocă mai intens divinitatea, dar care și inspiră oamenii în viața lor cotidiană.
La acest curs studenții despre învață originile mișcării, despre teoria impusă, precum și aplicarea ei în practică. Vor cunoaște principalele învățături ale șase dintre reprezentanții exponențiali al mișcării: Fred Craddock, David Buttrick, Eugene Lowry, Thomas Long, Lucy Rose, și David Randolph.
Scopul cursului este ca studenții să poată aplica în predicile scrise de ei aceste concepte omiletice noi.

Competențe

Competențe specifice

După absolvirea acestui curs, studenții vor putea aplica abordările non-tradiționale ale teoriei omiletice în conceperea unor predici, vor putea pune în practică metode noi de scriere a predicii, și vor dezvolta o abordare critică adecvată asupra acestor concepte noi.

Competențe generale

Studenții vor dezvolta capacitatea de a analiza și compara diferite metode de abordare ale predicii, vor înțelege importanța teoriei în Omiletică, și vor cunoaște în detaliu învățăturile unor mari omileticieni

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 64
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 12
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 12
Total studiu individual 36

Examinare

Studenții vor scrie o predică după metodologia învățată

Bibliografie

Carte