Pastorația familiei

Scopul acestui seminar este ca studenții să învețe teoria și metodologia de pastorație a familiei printr-o abordare de sistem, bazată pe învățăturile lui Edwin Friedman H. Friedman și Murray Bowen. Această abordare este benefică în munca pastorală a preoției, care au un posibilitatea de vedea dinamica congregațiilor de-a lungul timpului, manifestându-se în cursul a mai multor generații.

Competențe

Competențe specifice

Competențele specifice care sunt vizate în acest curs vor fi: - cunoașterea în detaliu a teoriei și metodologiei pastorației după principiul sistemelor de famile - aplicarea principiului de sistem al familiei asupra propriei familii de proveniență - aplicarea principiului de sistem al familiei asupra congregatiei văzut ca sistem - aplicarea metodei de pastorație în situații concrete

Competențe generale

Competența generală cea mai importantă va fi o mai bună autocunoaștere a studentului, după examinarea dinamicii propriei sale familii de proveniență, de-a lungul a cel puțin trei generații. Această autocunoaștere va fi de mare folos în dezvoltarea personală, dar și a profesională a studentului.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 64
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 12
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 0
Total studiu individual 36

Examinare

Studenții vor scrie o analiză detaliată a propriilor familii, după principiul sistemelor de familie văzută de-a lungul a cel puțin trei generații. întrebările specifice vor viza o mai bună autocunoaștere, și o mai bună definire a rolului pastoral care va fi de mare folos în timpul pastorației familiilor.

Bibliografie

Carte