Identitate pastorală profesională

Cursul are ca scop ca studentul să facă cunoștință prin intermediul cursurilor și a literaturii de specialitate cu aspectele profesionale și personale ale conversației pastorale. Într-un prim pas se expune teoria conversației pastorale. În acest scop se descriu teoriile relevante ale limbajului (limbaj medial, dialogic), cele mai importante modalități de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală), teoriile relevante de comunicare (nivelurile de comunicare, analiza tranzacțională) și dinamica comunicării. Apoi va fi prezentată teoria și dinamica conversației unice (așa numita conversație de fulger) precum și teoria și dinamica relației pastorale îndelungate. Urmează prezentarea competențelor profesionale și personale necesare conversației pastorale.
Seminarul atașat cursului lărgește și consolidează cunoștințele legate consilierea pastorală.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își însușește cunoștințele de bază necesare pastorației și consilierii eficiente a indiviziilor și a cuplurilor respectiv a familiilor. Studentul înțelege aspectul terapeutic a prezenței și a conversației pastorale, legitățile comunicării precum și esența competențelor profesionale și personale necesare conversației pastorale, cunoaște necesitatea, beneficiul și esența reflectării.

Competențe generale

Studentul înțelege legitățiile și dinamicele care înfluențează conversațiile internumane și știe să le folosească în mod adecvat.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
4 ore/săptămână 2 2 0
56 ore/semestru 28 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 196
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 100
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 0
Total studiu individual 140

Examinare

Studentul dovedește prin examenul scris, că și-a însușit esențele teoriei, care stă la baza conversației pastorale, și cunoaște esența competențelor profesionale și personale.

Bibliografie

Carte