Seminar avansat de omiletică

Seminarul avansat de omiletică oferă studenților posibilitatea de a exersa prepararea unei slujbe religioase și de a consolida cunoștințele și îndemânările omiletice, ermeneutice, comunicative și retorice. Activitatea în grup promovează contribuția individuală și interacțiunea dintre membrii grupului. Aportul individual recunoscut confirmă aptitudinea studentului, iar interacțiunea întărește spiritul de conlucrare.
În acest scop vor fi parcurse toate etapele legate de pregătirea unei slujbe religioase pe baza unui text biblic din Vechiul respectiv din Noul Testament.

Competențe

Competențe specifice

Seminarul ajută la formarea și întărirea abilității de a proiecta și elabora un discurs argumentat pe baza textelor sacre și promovează atitudinea de conlucrare.

Competențe generale

Studentul dispune de abilitatea de a interpreta texte relevante și de a aplica tehnicile de muncă eficiente în echipă multidisciplinară.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 75
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 17
Tutoriat 0
Total studiu individual 47

Examinare

Evaluarea se face pe baza activității desfășurate pe timpul atelierului.

Bibliografie

Carte