Practica liturgică și omiletică I

Studentul practicant își formează o imagine cât mai complet posibilă despre structura propovăduirii parohiale. De aceea face cunoștință cu diferitele forme de propovăduire, recunoaște rolurile și dinamica specifică, pe care acestea le au, precum și relațiile dintre ele. Aplică conceptele omiletice și ermeneutice, întărește deprinderile sale exegetice și omiletice, exersează învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui.

În acest scop studentul participă la slujbele religioase oficiate de mentorul lui, reflectă asupra lor (formulează ceea ce a învățat) și discută temele apărute cu mentorul desemnat. Pregătește slujbele care vor fi oficiate de el însuși în mod sistematic, urmând conceptele omiletice și metodologiile însușite anterior, rectifică prepararea slujbei religioase urmând îndrumarea profesorului de specialitate, reflectă asupra slujbei oficiate pe baza propriilor experiențe și pe baza feedback-urilor primite de la enoriași și de la mentor, reflectă în scris asupra prezentării slujbei de examen.
El documentează pregătirea slujbelor completând câmpurile activității parohiale respective pe site-ul Studium urmând regulile aferente precum și încărcând 1) textul fiecărei predici de duminică dimineață, 2) textul unei predici ținută în cadrul celorlalte slujbe oficiate de el, 3) pregătirea slujbei de examen sub forma unei lucrări de seminar. Documentele vor fi încărcate în site-ul Studium în format .doc sau .docx.

Competențe

Competențe specifice

Studentul practicant adâncește și întărește abilitățile necesare pentru realizarea misiunii de propovăduire a credinței în spirit irenic, pentru proiectarea și elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre precum pentru săvârșirea ritualurilor cultice. El este susținut în activitatea sa de către mediul bisericesc real (față de cel academic), de către mentor și de către profesorul de specialitate. Studentul practicant adâncește și întărește abilitatea formulării unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue prin actualizarea conținuturilor învățări. În acest scop exersează reflectarea critică și constructivă. La baza acestei ocupații stă reflectarea studentului asupra pregătirii slujbei, feedback-urile primite de la enoriași, de la mentor și de la profesor.

Competențe generale

Studentul practicant își formează și întărește abilitatea de promovarea mesajelor relevante pentru o viață cu rost și o viață deplină, abilitatea de a folosi rituale pentru articularea evenimentelor vieții precum și abilitatea de auto-educație.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
5 ore/săptămână 0 2 3
70 ore/semestru 0 28 42
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 154
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 50
Tutoriat 4
Total studiu individual 84

Examinare

Studentul practicant primește notă de merit pe baza pregătirii în scris (lucrare de seminar) și oficierii slujbei de examen (înregistrare video), pe baza reflexiilor scrise și pe baza eventualelor rectificări. Nota acordată însumează 75 de procente din nota finală.
În determinarea notei se ia în considerare și pregătirea slujbelor oficiate de student de alte ocazii. Nota acordată însumează 25 de procente din nota finală.
Condiția acordării acestei note este documentarea tuturor activităților și reflectarea asupra acestor activități pe site-ul Studium. Cel puțin 80% din pregătirile slujbelor oficiate trebuie să fie pregătiri actuale, adică realizate în timpul practicii, si proprii.

Bibliografie