Pastorație clinică

Scopul materiei este de inițiere în îngrijirea spirituală clinică și în practica îngrijirii spirituale în spitale.

Competențe

Competențe specifice

Cunoașterea de către student a celor mai importante teorii ale îngrijirii spirituale clinice. Să-și însușească formele de comportament specifice îngrijirii spirituale clinice. Să fie capabil să recunoască, în mod empatic, nevoile bolnavilor și să le răspundă.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 68
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 16
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 2
Total studiu individual 40

Examinare

70% examinare, 30% practică.

Bibliografie

Carte