Omiletică practică IV

Scopul Omileticii practice este implementarea cunoștințelor teoretice în practică, prin redactarea și expunerea diferitelor predici. Studenții vor scrie și expune predici în fața profesorului și a colegilor, după care va urma evaluarea conținutului și modului predicii.

Competențe

Competențe specifice

Competențele vizate sunt cunoașterea omileticii Căsătoriei și a Postului, capacitatea de a redacta și expune predicile aferente. Studenții vor învăța diferitele metode de evaluare a predicii, și își vor expune opiniile referitoare la predicile auzite.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
3 ore/săptămână 0 0 3
42 ore/semestru 0 0 42
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 68
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 0
Total studiu individual 26

Examinare

Studenții vor scrie și vor expune diferite predici.