Practica in catehizare II

În timpul programului catehetic, propus de Institutul Teologic Protestant, studentul practicant are ca obiectiv descoperirea, înțelegerea și aplicarea tipurilor de educație bisericeasca, organizate și conduse de Biserica Reformată. (De la grădiniță la colegiu.) Ajunge la cunoașterea și folosirea planului școlar conform anului liturgic și Curiculului Național. Intră în posesia unor competențe care îl ajută să întocmească și să dezvolte planuri didactice și planuri de lecție pentru orice vârstă. Învață să coopereze cu toți membrii ai conducerii și ai organizației bisericești cu scopul unor colaborări eficiente. (Cantor, diacon, profesori de religie, etc.). Studentul trebuie sa fie bine pregătit pentru toate tipurile de ore, folosind alternativ și concomitent metodologiile învățate. Toate activitățile catehetice trebuie să fie puse în aplicare prin diferite mijloace, pentru a exersa fiecare metodă. Dea lungul pregătirii la ore, studentul trebuie să discute planul de lecție cu pastorul mentor, și trebuie să analizeze ora după săvârșirea acesteia. Pregătește o notă cu problemele apărute în timpul activității care este partajat după oră cu profesorul în cât mai scurt interval. Această etapă se desfășoară prin intermediul platformei electronice, după care, dacă profesorul propune modificări, studentul are obligația de a integra cele impuse în următorul plan de lecție. Pentru întâlnirea cu profesor, studentul pregătește cât se poate de detaliat, toate planurile de lecție și notițele cu observații așa în format electronic cât și tipărit. La ore, prezintă pe scurt, cum organizează activitatea pedagogică și o lecție predată. Aceste rezultate vor fi evaluate în timpul discuțiilor în grup, unde studentul răspunde la întrebările colegilor. La sfârșitul anului, în cadrul orelor de recapitulare, se discută din nou întrebările dificile din acel semestru și se stabilesc metodele prin care studentul a reușit să rezolve aceste probleme.

Până la sfârșitul semestrului studentul este obligat să predea în cel puțin două grupuri de elevi în diferite vârste.

Datele lecțiilor predate, notițele personale și cele primite de la pastorul mentor trebuie păstrate și înregistrate în jurnalul platformei electronice. Planurile de lecție detaliate se predau profesorului până la sfârșitul semestrului, înainte de sesiune.

Competențe

Competențe specifice

Cunoștințele teoretice și competențele catehetice ale studentului, acumulate la nivelul BA vor fi reevaluate, puse în practică după programul propus de institut. Prin acestea competențele catehetice ale studentului vor fi aprofundate. Studentul va obține experiență în practica predării la ore de religie sau de biblie, va învăța cum să fie atent și conștient de munca lui, cum să se auto-analizeze și să se auto-corecteze. Va exersa învățarea prin predare, într-un așa fel, încât să devină disciplinat și să fie capabil de autodezvoltare.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 110
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 60
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 2
Total studiu individual 82

Examinare

Studentul va primi nota pentru muncă orală și scrisă. La prima parte este motivația atentă, activitatea in grupurile de feedback, întrebările puse legat de subiect și răspunsurile corecte la anumite teme, precum și cel puțin un rezumat tutorial prezentat grupului. Lucrarea scrisă este realizată prin min. 2 planuri de lecție: un plan pentru o oră de religie sau de biblie și un plan de lecție KÁTÉM. În afara acestor planuri, mai trebuie realizat și un eseu despre o carte de catehism. Fiecare ora de religie ținută de student va fi notat în registrul de lucru electronic. În timpul semestrului studentul face câte un raport despre fiecare tip de oră , analizându-le independent. Onestitatea și profunzimea auto-reflecției vor determina nota finală.