Catehetică unitariană I

Catehetica este o disciplină a teologiei practice care se ocupă de teoria și practica educației religioase- fie în școli, fie în cadrul parohiilor. Obiectivul cursului este de a învăța studenții arta educației, care prin prisma actului religios oferă un plus în a influența copiii în dezvoltarea lor spirituală. Studenții trebuie să însușească cunoștințe despre dezvoltarea sufletească a copiilor, precum și diferite metode prin care pot preda mesajul religios.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor cunoaște diferitele metode de predare, vor însuși cunoștințe de pedagogie contemporană, aptitudini de a deveni un model de viață pentru toți cei le vor fi discipoli în parohii și școli

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 74
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 12
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16
Tutoriat 2
Total studiu individual 46

Examinare

Studenții vor da examen din materia predată și bibliografia aferentă cursului.

Bibliografie

Carte

Bibliografie

Articol în carte