Genuri și forme în muzica bisericească I

Prim însușirea celor mai importante forme și genuri muzicale studenții vor însușii cunoștințe, care le vor ajuta să se orienteze în lumea formelor și genurilor muzicale, precum care în viitor le vor fii de folos în studierea istoriei muzicii bisericești. Tema orelor: Elemente de structură muzicală; forma monopartită, bipartită și tripartită; forma trio, forma rondo, Forma cu variaţiuni; canonul și fuga; suita; forma sonată, sonata, simfonia, concertul; Coralul protestant şi cantata, misa muzicală, patimile, oratoriul.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor cunoaște noţiunile de bază al formelor și genurilor muzicale, vor cunoaşte cele mai însemnate forme și genuri muzicale, structura și caracteristicile lor. Cu ajutorul instrucţiunilor primite la orele de practică de harmoniu/orgă studenţii trebuie să fie capabili să citească pe instrument o melodie nouă, precum și să cânte la instrument coraluri uşoare pe trei-patru voci.

Competențe generale

Materialul orelor contribuie la înbogățirea culturii generale, la dezvoltarea simțului estetic și al gustului muzical.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
1 ore/săptămână 0 1 0
14 ore/semestru 0 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 48
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16
Tutoriat 4
Total studiu individual 34

Examinare

Verificare pe parcurs din literatura recomandată și din schiţele orelor. Din practică de harmoniu/orgă studenţii vor prezenta pe parcursul semestrului 6 exerciţii pe trei sau patru voci din caietul de exerciţii pregătitoare pentru armoniu, sau 4 coraluri din Cartea de Coraluri.

Bibliografie

Carte