Practică bisericească II

Practica bisericească înseamnă multitudinea de lucruri făcute de student în folosul comunității, prin programul de practică congregațională. Acest program este desfășurat în cadrul parteneriatului dintre Institutul Teologic Protestant și congregațiile care acceptă studentul nostru pentru a fi practicant în comunitatea respectivă. Studentul își desfășoară activitatea sub îndrumarea preotului paroh, care este mentorul studentului.
Programul de practică bisericească pune în practică metodele de pastorație a individului și a familiilor, învățate de-a lungul timpului la orele de specialitate.
Astfel, studentul:
- va acompania și va observa atent mentorul său (ei) la vizitele pastorale efectuate de acesta
- va vizita el însuși familiile congregației, sub atenta îndrumare a mentorului
- va reflecta asupra acestor vizite conform protocolului învățat
- va trimite aceste protocoale profesorului, pentru o analiză adecvată

Competențe

Competențe specifice

Ca competență specifică, studentul va ajunge la o mai bună cunoaștere a dinamicii familiilor, va înțelege multitudinea de stări sufletești care afectează viața de zi cu zi a indivizilor. Studentul va ajunge la o mai adâncă autocunoaștere, și va dezvolta o atitudine pastorală care să-l ajute și în situații de criză. Toate acestea sub atenta îndrumare a mentorului și a profesorului de specialitate.

Competențe generale

Competența generală vizată este familiarizarea studentului cu dinamica consilierii pastorale care se desfășoară la nivelul congregațiilor. Observarea mentorului va duce la dezvoltarea unor aptitudini care sunt importante în relația dintre preot și cel consiliat, precum și la dezvoltarea atitudinii adecvate în această relație.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
4 ore/săptămână 0 0 4
56 ore/semestru 0 0 56
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 92
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 12
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 12
Total studiu individual 36

Examinare

Studentul va reflecta în scris asupra vizitelor pastorale efectuate. Noto o va primi după evaluarea mentorului și evaluarea lucrării scrise.