Pastorația cuplurilor și familiilor

Cursul are ca scop introducerea studenților în gândirea și teoria sistemică cât și în ceea contextuală. Ei își însușesc principiile de bază și limbajul acestor teorii precum și traducerea și transferarea lor într-o teorie a poimenicii. Prin aproprierea acestor cunoștințe vor fi capabili să aplice aceste teorii în situații relaționale dificile și să reflecte asupra ajutorării pastorale acordată familiilor și membrilor de familie.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își însușește cunoștințele de bază necesare pastorației și consilierii eficiente a familiilor.

Competențe generale

Studentul recunoaște legitățile care influențează viața familială precum și motivele și motivațiile fundamentale, care determină faptele individuale și relaționale ale omului; recunoaște și înțelege complicațiile relaționale, familiale.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
4 ore/săptămână 2 2 0
56 ore/semestru 28 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 158
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 80
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 22
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 102

Examinare

Studentul dovedește prin examenul scris, că și-a însușit esențele teoriei, care stă la baza ajutorării pastorale a familiilor și a membrilor de familie, și cunoaște esența competențelor profesionale și personale aferente.

Bibliografie

Carte

Articol în carte

  • Kiss Jenő (2018): Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? In: Literáty Zoltán: Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen . Károli Könyvek . Budapesta: Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan Kiadó, pp. 29-41
  • Kiss Jenő (2017): Die Seinsordnung und die Seele Europa's In: Gijsbert van den Brink: Protestant Traditions and the Soul of Europe . Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 110. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, pp. 159-171
  • Kiss Jenő (2013): "Amint én is megkönyörültem rajtad..." In: Kiss Jenő: Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16.. Teológia Praxis . Cluj-Napoca: Exit, pp. 101-114

Articol în revistă