Etica și metodologia cercetării

Cursul are ca scop conștientizarea integrității în cercetarea academică, familiarizarea studenților cu conceptele și practicile relevante cercetării academice și deontologiei profesionale, și cunoașterea metodelor și interfețelor electronice care îi ajută în atingerea acestui scop.

Competențe

Competențe specifice

Studentul cunoaște principalele concepte din domeniul eticii şi deontologiei profesionale. Studentul înțelege rolului și importanța eticii pentru dezvoltarea sa profesională. Studentul este conștient de bune practici în elaborarea unei disertații, studii sau lucrări de specialitate. Studentul este familiarizat cu cele mai importante softuri, care îl ajută în redactarea unei publicații care să corespundă cerințelor academice din acest punct de vedere.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
1 ore/săptămână 1 0 0
14 ore/semestru 14 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 40
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 6
Tutoriat 0
Total studiu individual 26

Examinare

Evaluarea se face pe bază de portofoliu.

Bibliografie

Articol în revistă

Carte