Istoria artei

Obiectivul disciplinei este dobândirea cunoștințelor fundamentale de istoria artei, cunoașterea specialităților artei transilvănene și a artei ecleziastice protestante, prezentarea posibilităților de conservare a patrimoniului ecleziastic.

Cursul parcurge istoria artei medievale și moderne universale și transilvănene, de la arta carolingiană până la stilul baroc. În paralel cu prezentarea stilurilor artistice universale vorbim mai detaliat despre specialitățile transilvănene ale perioadelor stilistice, prelegerile vor fi însoțite de un material ilustrativ bogat. În ceea de a doua parte a cursului vorbim despre rolul cunoștințelor fundamentale din domeniul istoriei artei în păstrarea patrimoniului ecleziastic mobil și imobil, despre specialitățile artei ecleziastice protestante, și despre deterioararea și posibilitățile de conservare a imobilelor și patrimoniul mobil ecleziastic.

Competențe

Competențe specifice

Studentul cunoaște carasteristicile diferitelor stiluri artistice, va reuși să identifice și poate să interpreteze specialitățile artei ecleziastice protestante, pe baza dobândirii cunoștințelor fundamentale din domeniul păstrării monumentelor istorice și a patrimoniului mobil aduce decizii eficace în ocrotirea și întreținerea acestui patrimoniu.

Competențe generale

Studentul cunoaște istoria artei universale și cea transilvăneană, are capacitatea de a analiza fenomenele artistice în cadrul istoric, dezvoltă simțul estetic.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 62
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 4
Tutoriat 0
Total studiu individual 34

Examinare

Nota finală este compusă din activitatea la curs a studentului (15%), lucrare de seminar (15%) și examen scris (70%). Examenul va fi pe baza materialului predat și pe baza parcurgerii bibliografiei.