Istoria religiilor I

Studiul istoriei religiilor este parte componentă în învăţămîntul teologic de pretudindeni. Scopul cursului este mai buna înţelegere a specificului diferitelor religii şi lărgirea orizontului cultural al studneţilor. În acest scop cursurile expun o formă simplă a religiilor, nu ne ocupăm cu analiza nesfîrşitelor discuţii dintre cercetători, ci în spiritul respectului pentru adevăr – căci numai aşa pot fi eliminate foarte multe dintre vechile învinuiri – nu negăm valoarea altor religii, care au dat suport sufletesc credincioşilor timp de veacuri şi milenii.
În timpul cursurilor analizăm diferite metode de cercetare a religiei şi principalele concepţii despre fiinţa şi originea religiei, arătînd apoi importanţa istoriei religiilor pentru studenţii în teologie.

Competențe

Competențe specifice

Descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice teologiei istorice şi istoriei religiilor Interpretarea realităţilor istorice prin valorificarea cercetărilor fundamentale în domeniu

Competențe generale

Evaluarea corectă, critică, a datelor istorice şi capacitatea de a sesiza dinamica evenimentelor Conturarea profilului personalităţilor emblematice pentru istoria cultului/Bisericii, implicând o descriere bio-bibliografică de bază

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 25
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

Prezentarea unei lucrări de seminar reprezintă 40% din nota finală.

Bibliografie

Carte