Istoria Bisericii Unitariene I

Obiectivul principal al cursului este prezentarea istoriei Bisericii Unitariene în ansamblul ei, de la începuturi pâna astazi, urmarind familiarizarea studentilor cu probleme de metodologie a cercetarii istorice precum si a cunoasterii etapelor de dezvoltarea a institutiei eclesiale. Obiectivele secundare : explicarea şi înţelegerea fenomenelor istorice care au avut influenţe atât sub aspect religios cât şi social, vizând o mai bună înţelegere a societăţii contemporane.

Competențe

Competențe specifice

Cunoaşterea curentelor teologice protestante din sec. 16. Descoperirea procesului teologic, care a condus la formarea bisericii unitariene.Cunoaşterea marilor personalităţi ale unitarianismului, prezentarea lucrărilor, doctrinelor şi ideilor dogmatice cruciale ale acestora. Cunoaşterea textelor teologice din sec. 16-17.; cunoaşterea teologiei unitariene 16-17., capacitatea de analiză a textelor teologice, cunoaşterea tezelor fundamentale ale doctrinei unitariene.

Competențe generale

Studentul dobândeşte competenţe de natură metodologică în vederea cercetării istoriei bisericeşti, cunoaşterea aprofundată a istoriei, abilităţi în folosirea argumentelor istorice în context contemporan.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliografie

Colecție de studii

Carte

Articol în revistă

Articol în carte

Ediție de surse