Istoria bisericii universale IV

De-alungul cursurilor cunoaştem istoria bisericii perioadei renascentiste precum şi cu istoria diferitelor tendinţe de pregătire a reformei religioase, punăndu-se accent pe evenimentele care ocnfirmă necesitatea reformei în sânul bisericii. Prin prezentarea mişcărilor prereformatoare cunoaştem aspectele reformei ecclesiastice.

Competențe

Competențe specifice

Studentul poate să utilizeze corect cunoştinţele sale referitoare la năzuinţele generale al renascentismului şi umanismului în contextul mai larg al interpretării teologice. Prin cunoştinţele de istoria bisericilor poate să reflecte asupra necesităţii reformei bisericii şi observă coerenţa gîndirii teologice

Competențe generale

Să recunoască acele împrejurări care au făcut necesară convocarea de sinoade și să poată urmări procesul care a dus la dezvoltarea și consolidarea umanismului. Să recunoască rolul activității umaniştilor precum și importanța confrontărilor acestora cu diferite curente teologice.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 0
Total studiu individual 75

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Carte