Istoria bisericii universale II

Acest capitol urmăreşte istoria bisericii de la formarea învăţăturii bisericii creştine, până la anul 1000. Scopul ei este de a prezenta formarea învăţăturii bisericii creştine, primele sorginţi a formării creştinismului occidental, precum şi activitatea misionară desfăşurată între popoarele păgâne de către primii creştini ai bisericii occidentale. Un rol deosebit este acordat şi renascentismului carolingian şi a formării Imperiului German, prezenţa lor fiind cardială în naşterea culturii şi civilizaţie occidentale.

Competențe

Competențe specifice

Însuşirea unor cunoştinţe generale de istoria bisericilor, cunoaşterea istoriei culturii şi a bisericii creştine precum şi transmiterea valorilor creştine. Prin cunoaşterea activităţii misionare desfăşurată de biserica creştină occidentală se va ajunge la o mai bună înţelegere a culturii creştine europene.

Competențe generale

La finalul acestui curs studentul să fie capabil să înţeleagă şi să aplice învăţăturile bisericii, să cunoască contextul şi moticvaţiile prin care s-au format. În legătură cu migraţiile şi misiunea creştină să fie pregătit să prezinte caracteristicile şi specificul teritoriilor şi popoarelor avizate. Să cunoască bazele formării gândirii unitare europene.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 113
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 70
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 0
Total studiu individual 85

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Carte