Istoria Bisericii Unitariene IV

Cunoaşterea curentelor teologice protestante engleze şi americane. Descoperirea procesului teologic, care a condus la formarea bisericii unitariene din Anglia şi Statele Unite ale Americii. Cunoaşterea marilor personalităţi ale unitarianismului englez şi american. Prezentarea lucrărilor, doctrinelor şi ideilor dogmatice cruciale ale acestora. Cunoaşterea textelor teologice din sec. 18-20.; cunoaşterea teologiei unitariene engleze şi americane din sec. 18-20., capacitatea de analiză a textelor teologice, cunoaşterea tezelor fundamentale ale doctrinei unitariene.

Competențe

Competențe specifice

Interpretarea realităţilor istorice prin valorificarea cercetărilor fundamentale în domeniu. Aplicarea principiului interpretării corecte a fenomenului istoric prin raportare justă la modul lui de influenţă asupra prezentului.

Competențe generale

Conturarea profilului personalităţilor emblematice pentru istoria cultului / Bisericii, implicând o descriere bio-bibliografică de bază. Reproducerea unor repere istorice de bază, legate de istoria Bisericii Engleze și Americane.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

nn

Bibliografie

Carte

Articol în revistă