Paleografie

Însușirea unor noțiuni generale de paleografie.
Dezvoltarea capacității de descifrare și interpretare a izvoarelor păstrate în arhivele parochiale.
Fundamentarea capacității de a realiza conexiuni teologice, istorice, liturgice și istorice.

Competențe

Competențe specifice

- cunoașterea arhivelor protestante din Transilvania - lectura documnetelor și izvorelor - technica scrierii și înțelegerea, întregirea prescurtărilor - dezvoltarea abilităților de cercetare - capacitatea de a lucra în echipă - capacitatea de evaluare și autoevaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 72
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 6
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 28
Tutoriat 2
Total studiu individual 44

Examinare

Prezența 100% la activitatea de seminar/laborator. Verificarea este continuă, cu sistem de acumulare de puncte, pondere din nota finală 60%. Nota finală 40% prezentarea textelor transcrise și interpretate.

Bibliografie

Articol în carte