Martirologie protestantă

Scopul subiectului: a suplini viitorii preoţi cu material auxiliar de catehetică şi de predică. Scopul seminariilor nu este cercetarea ştiinţifică a martirologiei protestante, ci aplicarea și folosirea rezultatelor în practica pastorală cotidiană. În cursul seminariilor participanţii vor primi o introducere în martirologie, vor fi prezentate narativele de martirologie protestantă (unitariană) acestea vor oferi un ajutor substanţial în procesul de creare a predicilor; vor fi discutate şi prelucrate acele textele literare care au ca subiect biografii şi naraţiuni despre martiri protestanţi.

Competențe

Competențe specifice

Competenţe: participanţii la seminarii vor fi introduşi în diferitele modalităţi de aplicare a narativelor de martirologie în procesul de conștientizare a virtuţilor legate de credinţă şi etică; Competenţe specifice: prin conştientizarea faptului că şi narativele despre martiri sunt construcţii care au o structură specifică, care sunt create pentru a servi la edificarea identității protestante (de ex. credință şi represiune, justiţia morală etc.), studenţii pot observa similarităţile, întâlnirea şi stratificarea dintre ficţiune și istorie, artă și literatură. Realizarea misiunii de propăvăduire a credinței în spirit irenic. Analiyarea și interpretarea datelor privind istoria cultului / bisericii și a lator religii.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 68
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 22
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 8
Total studiu individual 40

Examinare

Verificare pe parcurs 70%.
Participarea și angajarea studenților pe parcursul semestrului 30%

Bibliografie

Carte

Articol în revistă