Enciclopedie

Scopul disciplinei este aprofundarea cunoştiinţelor teologice, şi a acelor baze teologice, care duc la o mai bună cunoaştere a disciplinelor din cadrul teologiei sistematice.
Aprofundarea cunoştiinţelor teologice de bază, relaţia teologiei faţă de alte discipline ştiinţifice, importanţa confesiunii, cercetarea crezului naturii şi atribuţiile lui Dumnezeu, şi prezentarea disciplinelor grupurilor teologice.
Motivaţia noastră este îndreptarea atenţiei către studierea trecutul nostru teologic în formarea viitorilor preoţi. În contextul prezent se află dialogul între confesiuni, mişcările ecumenice, precum şi prezentarea curentelor teologice mai însemnate ale prezentului.

Competențe

Competențe specifice

La sfârșitul cursului toți participanții vor avea o noțiune generală despre disciplinele teologice, și vor fi capabili de a face diferența între diferitele curente teologice moderne.

Competențe generale

Absolvirea acestui curs va ajuta studenții nu numai în formarea profesională, dar va facilita și dialogul ecumenic și promovarea discuțiilor interreligioase.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
1 ore/săptămână 1 0 0
14 ore/semestru 14 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 39
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 5
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 10
Total studiu individual 25

Examinare

A kiadott kurzus és bibliográfia alapján szóbeli vizsga. Kurzus 60% bibliográfia 40%

Bibliografie

Carte

Articol în revistă