Drept canonic

Pe lângă faptul că biserica are propriul ei sistem intern de reguli, ea este de asemenea o organizație funcțională reglementată de legea statului. Cunoașterea acestor reglementări este importantă nu numai în situații conflictuale, ci și în prevenirea și evitarea conflictelor. În cadrul cursului de Drept canonic studenții se familiarizează cu contextul teoretic juridic și dobândesc cunoștințele esențiale pentru practicarea activității lor ca preoți.

Competențe

Competențe specifice

Studentul înțelege conceptul de stat de drept, se familiarizează cu structura organizatorică a statului, cu atribuțiile și funcționarea sistemelor de relații, cu principiile care guvernează toate aceste structuri. Studentul cunoaște reglementările privind relația dintre stat și biserică, prevederile constituționale ale dreptului civil, dreptului muncii, dreptului administrativ, dreptului penal. Prin cunoașterea reglementărilor de stat, studentul își poate îndeplini parțial obligațiile legitime și poate impune drepturile consacrate de lege.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 101
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 3
Tutoriat 0
Total studiu individual 73

Examinare

Examen oral despre cunoștințele și abilitățile studentului. Participarea activă, constructivă în cadrul orelor (la cursuri, dar mai cu seamă în cadrul orelor de seminar), se adaugă parțial la rezultatul examenului.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă