Etică unitariană II

Acest curs continuă conceptele de bioetică introduse în semestrul anterior, iar apoi discută problema responsabilității morale în cadrul eticii sociale. În cadrul cursului se vor aborda următoarele teme principale: liberul arbitru, conștiința, virtuțile, datoria morală (față de Dumnezeu și de oameni). Aspectele eticii sociale discutate includ viața de familie, interpretarea teologică a muncii, protecția lumii create, viața socială (stat, patriotism, etc.). Cursul prezintă în mod sistematic sistemul de valori ale bisericii unitariene privind problemele morale ale umanității.

Competențe

Competențe specifice

Etica unitariană I este disciplina care îi permite studentului să ia decizii bine fondate teologic în diferite situații personale sau privind problemele de natură etică ale societății contemporane. Studentul va fi capabil să-și exprime într-un mod elocvent angajamentul său către valoriile religioase ale comunității bisericești căreia o aparține, precum și către valorile general umane. Studentul poate să abordeze și să reflecte asupra problemelor actuale de bioetică.

Competențe generale

Prin absolvirea acestui curs studentul devine capabil să abordeze și să prezinte în mod sistematic un principiu sau o problemă. Prin acumularea și sistematizarea informațiilor din mai multe domenii și discipline în cadrul cursurilor de etică, studentul își dezvoltă o capacitate pentru sintezarea informațiilor complexe. Prin accentuarea valorilor creștine și a responsabilității sociale credința studentului va căpăta o manifestare actuală.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 148
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 80
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 40
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 120

Examinare

În cadrul cursurilor studentul participă activ în discuții, care abordează teme specifice eticii unitariene. Această activitate va avea o pondere de 30% din nota finală, cealaltă 70% constând în rezultatul examenului oral final din sesiunea de examene.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

Articol în revistă