Confesiune unitariană

Scopul general al cursului este introducerea studentului în lumea credinței și a doctrinei unitariene pe baza catehismului unitarian al lui Ferencz József. Temele specifice abordate în cadrul cursului includ noțiunile fundamentale pentru doctrina unitariană cum ar fi: concepția religiei, Dumnezeul, antropologia unitariană, viața lui Isus Christos, Duhul Sfânt, păcatul și iertarea, botezul, confirmația, cina domnului, și viața veșnică.

Competențe

Competențe specifice

Cursul dezvoltă competența studentului de a vedea într-un sistem coerent elementele de bază ale doctrinei unitariene, și de a se orienta în cele mai importante noțiuni ale credinței unitariene. Studentul este capabil să coreleze elementele fundamentale ale credinței unitariene cu diferitele discipline ale teologiei, precum și cu sistemul de valori ale eticii unitariene.

Competențe generale

Familiaritatea studentului cu confesiunea unitariană îl ajută să discearnă particularitățile credinței sale unitariene în cadrul creștinismul universal. Studentul va apreciea credința și tradiția bisericii proprie, dar în acelaș timp va învăța să aprecieze alte forme de exprimare ale credinței creștine.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 78
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 50

Examinare

Se examinează cunoașterea aprofundată a textului catehismului unitarian (70%). Studentul va pregăti o lucrare în scris pe o temă specifică (30%).

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

Articol în revistă