Etică unitariană I

În diferite situații societatea o provoacă biserica să ia decizii concrete, dar aceste decizii la rândul lor trebuie să respecte valorile și tradiția bisericii. Scopul principal al cursurilor de etică I este clarificarea conceptelor de bază ale eticii în general. Prin prezentarea actului moral, precum și a rezultatului acestuia cursul încearcă să trezească interesul față de moralitatea creștină în general și cea unitariană în mod specific. În cadrul cursului studentul va fi introdus în istoria eticii creștine și în lumea valorilor morale. O atenție deosebită este acordată valorii vieții umane, a efectelor negative, care periclitează atât viaţa individuală, cât şi cea colectivă. Cursul va aborda întrebările actuale ale bioeticii din punctul de vedere al moralității creştine. Astfel studentul va obține o imagine de ansamblu privind importanța eticii unitariene în societatea contemporană.

Competențe

Competențe specifice

Etica unitariană I este disciplina care îi permite studentului să ia decizii bine fondate teologic în diferite situații personale sau privind problemele de natură etică ale societății contemporane. Studentul va fi capabil să-și exprime într-un mod elocvent angajamentul său către valoriile religioase ale comunității bisericești căreia o aparține, precum și către valorile general umane. Studentul poate să abordeze și să reflecte asupra problemelor actuale de bioetică.

Competențe generale

Prin absolvirea acestui curs studentul devine capabil să abordeze și să prezinte în mod sistematic un principiu sau o problemă. Prin acumularea și sistematizarea informațiilor din mai multe domenii și discipline în cadrul cursurilor de etică, studentul își dezvoltă o capacitate pentru sintezarea informațiilor complexe. Prin accentuarea valorilor creștine și a responsabilității sociale credința studentului va căpăta o manifestare actuală.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 108
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 40
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 80

Examinare

În cadrul cursurilor studentul participă activ în discuții, care abordează teme specifice eticii unitariene. Această activitate va avea o pondere de 30% din nota finală, cealaltă 70% constând în rezultatul examenului oral final din sesiunea de examene.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Colecție de studii