Unitárius etika I

Az emberi cselekedetek mozgatórugója, motiváló ereje mélyen az emberi gondolkodásban gyökerezik. Egy helyzethez való viszonyulást nem csupán maga a helyzet alakít, hanem a döntés egy gondolkodásmód, egy világkép, egy életfelfogás hatására születik meg. A hallgatót a társadalom számtalan olyan kihívás elé állítja, amelyben a döntés csupán a keresztény hagyomány átfogó ismerete révén lehetséges. Az Unitárius etika I tárgy célja az erkölcstan alapfogalmainak tisztázása. Az erkölcsi cselekedet, illetve ennek eredményének bemutatásával igyekszik felkelteni az érdeklődést általában a keresztény erkölcstan, és specifikusan az unitárius erkölcstan iránt. A tárgy keretében áttekintjük a keresztény erkölcstan történetét és bevezetjük a hallgatót az értékek világába. Ebben különös figyelmet kap az élet értéke, illetve ezzel összefüggésben az élet értékét fenyegető, romboló, pusztító, vagy megsemmisítő élethelyzetek egyéni és közösségi bemutatása. A tárgy kitér időszerű bioetikai kérdéseknek a keresztény értékrend szempontjából való erkölcsi értékelésére is. A hallgató ezáltal egy átfogó képet kap az unitárius keresztény etika napjaink társadalmában és kereszténységében elfoglalt helyét és szerepét illetően. A keresztény értékek és a társadalom iránti felelősség hangsúlyozása révén a hallgató elmélyítheti vallásos hitét, lelki életét.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az Unitárius etika I tárgy, amely a keresztény értékrend rendszerezett bemutatását tűzte ki célul, képessé teszi a hallgatót arra, hogy társadalmi vagy személyes kérdésekben ezeknek az értékeknek az ismeretében dönthessen. A hallgató képes lesz arra, hogy saját (egyházi) közösségének az értékrendjét, az élet tisztelete iránti elkötelezettségét rendszerezett formában képviselni tudja különböző, sajátos élethelyzetekben és fórumokon. A hallgató képes teológiailag reflektálni a társadalmat foglalkoztató aktuális bioetikai kérdésekre.

Általános kompetenciák

A tárgy fejleszti a hallgató képességeit abban a tekintetben, hogy egy elvet nyilvánosan fölvállaljon és képviseljen, azt rendszerezett formában bemutassa. Azáltal, hogy a tárgy a különböző tudományterületekről származó információkat rendszerezi a keresztény teológia szemszögéből, fejleszti a hallgató szintetizáló képességét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 108
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 40
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 80

Vizsgáztatás

A hallgató aktívan részt vesz az egyes etikai kérdéseket tárgyaló kurzusokon, bekapcsolódik a téma feldolgozásába, mely aktivitás a végleges jegy 30%-ának felel meg. A másik 70%-t a vizsgaszesszióban elnyert vizsga eredménye teszi ki.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmánykötet