Szimbolika

A tárgy célja a hallgatók megismertetése azoknak a történelmi egyházaknak, továbbá felekezeteknek és kis közösségeknek a sajátos tanításával, valamint egyházi-gyülekezeti gyakorlatával, akiknek a híveivel nap mint nap találkozuk.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megismerkednek az ortodox, a római katolikus, a görög katolikus és az unitárius egyház bizonyos specifikus tanításával és életgyakorlatával. Vizsgáljuk továbbá a neoprotestantizmus hagyományos felekezeteit (baptista, adventista, pünkösdista), valamint a már meggyökerezett, illetve a napjainkban terjedő közösségeket (Jehova Tanúi, mormonok, Hit Gyülekezete).

Általános kompetenciák

A különböző felekezetek behatóbb ismerete hozzásegíti a hallgatókat bizonyos előítéletek lebontásához, segít felmérni a közös keresztyén örökség súlyát és fontosságát, fejlesztve ugyanakkor kritikai készségüget is, mellyel különbséget tehetnek az igazán lényeges hitbeli vonatkozások, valamint az adiafórák, a másodlagos vagy éppen sokadrangú vallásos jelenségek között. Arra törekszünk, hogy ezeken a kurzusokon és szemináriumokon az illető felekezet valamely képvislője hitelesen szólaltassa meg saját közösségének a hangját. Ily módon ezek az órák az ökumenikus magatartás elmélyítését, egymás értékeinek kölcsönös megbecsülését is szolgálja.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 80
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 52

Vizsgáztatás

1. Szóbeli vizsga az előadásokon készített jegyzetek és a kiadott anyag alapján - 50%
2. Írásbeli dolgozat a bemutatott szemináriumi témáról - 50%

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Könyv

Recenzió

Folyóirat

  • Németh Sándor (2016): Új Exodus. Budapest: Hit Gyülekezete, 30 old.