Apologetika II

Az apologetika a teológiának az az ága, mely racionális érvekkel kívánja igazolni a keresztyén hit relevanciáját. Folyamatosan keresi a hagyományos keresztyén tanítás, valamint a kortárs gondolkodás közös nevezőjét és ennek nyelvi formáit, hogy így tegye érthetővé a beavatatlanok számára is a kijelentés valóságát. Így példáula II-III. századi apologéták hitvédő írásaikban messzemenően használták a görög filozófia fogalmait, és meggyőző érvekkel igyekeztek kimutatni a korabeli pogány vallásosság tarthatatlanságát. Az apologetika klasszikus témái: az istenbizonyítékok filozófiai kísérletei, a rossz problémája, a keresztyén hit és a modern tudomány viszonya, e hit egyetemesség igénye és partikularitása a világvallásokkal való kapcsolatában, világszemléleti modellek, ideológiák, kulturális jelenségek, stb. keresztyén kritikája. A kurzus célja bevezetést nyújtani ebbe a típusú gondolkodás- és érvelési módba.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megismerkednek a patrisztikus kor apologetikai gondolkodásának jellegzetességeivel (Jusztinosz, Arisztidész), az újkori paradigmaváltás teológiai kihívásaival (tudomány és hit), valamint azokkal a problémákkal, melyek napjainkban akadályt képezhetnek a keresztyén hit útján (a rossz nagy problémája, a posztmodern szemlélet plurális viszonylagossága Krisztus kizárólagos igazságigényével szemben).

Általános kompetenciák

A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz a meggyőződéshez, hogy hite emelt fővel vállalható és vallható értelmes hit, mely a teremtett világ, az ember és a társadalmi valóság törvényszeűségeinek a szövetében is hitelre méltónak bizonyul: megállja a helyét ebben a világban, noha eredete nem e világból való. Megérti, hogy nem az ateizmus az egyetlen szellemi magatartás, mely intellektuális becsületességgel vállalható (ahogyan azt az új ateizmus hirdeti), hanem ellenkezőleg: az életigenlés, mely az élet Istenére néző hitből fakad. Ugyanakkor az érvek és ellenérvek ütköztetése során ráeszmél az ember hitvilágának sokszínűségére, miközben a másság iránt toleranciát és elfogadást tanul, hisz tudja: nem neki kell beteljesítenie Isten országát e földön.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 80
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 52

Vizsgáztatás

1. A hallgató szóbeli vizsgát tesz az előadások jegyzetei és a kiadott anyag alapján -- 50%
2. Szemináriumi dolgozatot mutat be egy apologetikai témából, és írásban is benyújtja azt -- 50%