Dogmatika II

A dogmatika a keresztyén tanok rendszere. Legfontosabb elemei: az istenismeret filozófiai lehetőségének vizsgálata; az isteni önkijelentés, mint a teológiai istenismeret forrása; teremtéstan (annak teológiai tartalma, a rossz problémája, teremtésvédelem); antropológia; krisztológia és szoteriológia (Krisztus személyéről és művéről, a megváltásról való tanítás); pneumatológia (a Szentlélek személye és műve); ekkléziológia (egyháztan és sákramentumok); eszkatológia (a végső időkről szóló tanítás). Az előadások és szemináriumok célja a felsorolt tanítások megismertetése és az azokra vonatkozó ismeretek elmélyítése kialakulásuk és fejlődésük szellemtörténeti kontextusában különös tekintettel a reformáció hitvilágára. További cél annak a képességnek a kialakítása, mellyel a diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről. Ennek érdekében értelmezzük a keresztyén tanítás klasszikus és mai szövegeit.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák képes lesz a keresztyén hit tartalmának elemzésére és értékelésére, illetve a különböző szolgálati területeken való "hasznosítására".

Általános kompetenciák

A diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről

Óraszerkezet

# Cím

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 148
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 75
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 25
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 15
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 120

Vizsgáztatás

A hallgatónak ismernie kell a téma alapfogalmait, hátterét a bibliai, óegyházi, középkori és reformátori tanításban, továbbá aktualizálnia kell a különböző kérdések mai vetületeit.

Bibliográfia

Könyv