20. századi teológiatörténet

Röviden áttekintjük a legfontosabb 20. századi teológiatörténeti állomásokat Jürgen Moltmann: Teológia ma c. könyve alapján. További tájékozódásként Heinz Zahrnt: Az Isten-kérdés - Protestáns teológia a 20. században c. művét használjuk. Ezt követően Moltmann-szemináriumot tartunk Új életstílus, Az élet forrása, Minden végben kezdet rejtezik c. könyvei alapján.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A tananyag fejleszti a hallgató általános készségét komplex teológiai szövegek megértését, interpretálását, belső és külső összefüggéseik feltárását illetően.

Általános kompetenciák

A tananyag továbbá hozzásegíti a hallgatót annak a szakismeretnek a megszerzésére, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a 20. századi nagy teológiai iskolák és szemléletmódok között tájékozódni tudjon. Ezen belül pedig a ma élő egyik legrangosabb teológus gondolkodásmódjába és lelkiségébe is betekinthetünk azáltal, hogy elmélyülünk néhány könyvének a gondolati tartalmában.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 90
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 2
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 62

Vizsgáztatás

a. A hallgató összefoglalja a vizsgált szerzők egyike teológiájának a leglényegesebb vonásait
b. Meghatározza a vizsgált anyagban előforduló néhány kulcsfogalmat

Bibliográfia

Könyv