Simbolică

Scopul disciplinei este de a prezenta studenților învățăturile specifice ale bisericilor istorice, confesiunilor și comunităților mici, precum și practicile bisericești și confesionale ale celor cu care ne întâlnim zi de zi.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor cunoaște anumite învățături specifice și practici de viață ale bisericilor ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice și unitariene. De asemenea, vom studia confesiunile tradiționale ale neoprotestantismului (baptistă, adventistă, penticostală), precum și comunitățile care s-au înrădăcinat sau sunt pe cale de expansiune în zilele noastre (Martorii lui Iehova, mormonii, Hit Gyülekezete).

Competențe generale

O cunoaștere mai profundă a diferitelor confesiunilor îi ajută pe studenți să demoleze anumite prejudecăți, să înțeleagă greutatea și importanța moștenirii creștine comune, dezvoltându-le totodată și abilitatea critică cu care pot distinge între aspectele de credință cu adevărat esențiale și diafore, fenomene religioase secundare sau de ordin și mai mic. Ne străduim ca în cadrul acestor cursuri și seminare câte-un reprezentant al confesiunilor respective să exprime vocea propriei comunități în mod autentic. Astfel, orele servesc și la adâncirea conduitei ecumenice și aprecierea reciprocă a valorilor.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 80
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 2
Total studiu individual 52

Examinare

Lucrare scrisa despre subiectul prezentat de catre studenti.

Bibliografie

Colecție de studii

Carte

Recenzie

Revistă

  • Németh Sándor (2016): Új Exodus. Budapesta: Hit Gyülekezete, pp. 30