Etică socială unitariană

Cursul are ca scop prezentarea generală a problemelor eticii actuale ale societății noastre și răspunsurile teologiei creștine. După însușirea conceptului, principiului, scopului și a metodelor eticii sociale, studentul se va familiariza cu temele concrete ale socio-eticii contemporane.

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studentul va descoperi rolul și locul eticii sociale în cadrul gândirii creștine precum și în societatea contemporană. Studentul va dobândi cunoștințe esențiale, actuale legate de societate, cum ar fi principiul de solidaritate, etica muncii, teologie ecologică, influența mediei, etc. Cursul îl abilitează în enunțarea corectă a doctrinelor și normelor morale ale bisericii creștine în societatea contemporană.

Competențe generale

Cu cunoștințele dobândite prin absolvirea cursului studentul va deveni capabil să se exprime într-un mod profesional în dezbaterile actuale ale societății și să caute soluții pentru rezolvarea problemelor sociale. Studentul își asumă acele abilități și sensibilitate socială cu ajutorul cărora el este capabil să rezolve atât problemele de criză individuală, cât și pe cele ale societății. Cunoștințele dobândite îi sporesc capacitatea profesională și abilitarea de cercetare științifică individuală și colectivă în domeniul eticii sociale.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 72
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 2
Tutoriat 2
Total studiu individual 44

Examinare

Participarea activă în cadrul cursurilor contribuie la 20% din nota finală, restul de 80% fiind atribuite prin examenul final.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Colecție de studii