Istoria bisericii universale VI

Scopul materiei este de a prezenta evenimentele cruciale a perioadei imediat următoare reformei religioase. Printre acestea amintim contrareforma, reacţia marilor suverani ai europei la evenimentele reformei religioase, prezentarea marilor curente teologice protestante, precum şi prezentarea cronologică şi ideologică a perioadei iluministe.

Competențe

Competențe specifice

Conceptul contrareformei nu înseamnă doar răspunsul dat de bisericia catolică la evenimentele reformei, ci în primul rând defineşte reformele care au intervenit în sânul bisericii catolice ca efect al reformei religioase. Astfel bisericile europei secolului al XVII-lea s-au pregătit cu o structură reînnoită la noile transformări sociale, care urmau să aibă loc de-alungul secolului. Cunoaşterea mişcărilor protestante contribuie la o mai bună înţelegere a dezvoltării gîndirii teologice.

Competențe generale

Cursantul este capabil să interpreteze corect curentele filosofice şi teologice şi astfel cunoaşte mai complet nu numai istoria Europei, ci şi contextul cultural şi religios al diferitelor curente teologice.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 113
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 70
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 5
Total studiu individual 85

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Colecție de studii

Carte