Istoria bisericii universale I

Această perioadă tratează istoria bisericilor începând cu perioada formării bisericii creştine până la încheierea marilor dezbateri privind Sfânta Treime. Scopul materiei este prezentarea acelor evenimente cruciale prin intermediul cărora se cristalizează discursul oficial al bisercii creştine şi unitatea sa organizaţională. În acelaş timp prezentăm perioada persecuţiilor creştine şi acordăm atenţie şi acelor caracteristici prin care biserica ca instituţie a persistat dealungul secolelor într-un mediu ostil.

Competențe

Competențe specifice

Studenţilor este prezentat istoria formării bisericii creştine începând de la Rusalii până la sinoadele ecumenice. Prin însuşirea cunoştinţelor de bază (formarea structurii organizaţionale a bisericii, cunoaşterea ereziilor, perioada persecuţiilor creştine etc. ) studentul va dobândi cunoştinţe optime şi va fi apt ca să interpreteze corect lupta dusă de biserica primară şi întărirea propriilor structuri.

Competențe generale

Studentul va fi capabil să interpreteze corect cele mai reprezentative evenimente sin viaţa bisericii primare, va reuşi să identifice prin prisma cunoaşterii ereziilor bisericii antice ereziile bisericii contemporane şi va putea dobândi cunoştinţe referitoare la epoca Părinţilor Bisericii Occidentale.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Carte