Istoria bisericii universale VII

Scopul materiei este de a prezenta evenimentele cruciale din istoria bisericii al secolului XIX-lea şi al secolului al XX-lea. Acest curs se concentrează asupra curentelor teologice protestante şi asupra evenimentelor cele mai importante desfăşurate în cadrul bisericii protestante. Cursul prezintă curente teologice care au avut efecte generale asupra bisericile protestante.

Competențe

Competențe specifice

Prin prezentarea evenimentelor de mare anvergură studentul cunoaşte formarea şi evoluţia gândirii bisericii moderne. Prin cunoaşterea istoriei mişcărilor teologice contemporane conştientizează importanţa cooperării cu bisericile şi confesiunile existente

Competențe generale

Prin cunoaşterea evenimetelor cruciale ale istoriei bisericilor studentul va dobândi cunoştinţe referitoare la evenimentele din viaţa bisericii dar va fi capabil să facă conexiuni cu celelalte domenii a ştiinţelor teologiei. Astfel va reuşi să interpreteze corect scopurile acesteia.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 0
Total studiu individual 75

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Carte