Istoria bisericii reformate în sec. 20

Istoria bisericii moderne prezintă istoria secolului al XX-lea a Bisericii Reformate din Transilvania. După epoca raţionalismului şi liberalismului teologic conducerea bisericii a conştientizat necesitatea întoarcerii la teologia reformată clasică. Printre evenimentele semnificative a acestei perioade se enumeră fondarea teologiei reformate din Cluj, iniţierea misiunii in cadrul bisericii, iniţierea activităţii Asociaţiei Femeilor Reformate şi activităţii tineretului.

Competențe

Competențe specifice

Prin intermediul cursului studenţii au posibilitatea să cunoască evenimentele istoriei Bisericii Reformate din Transilvania a primei perioade a secolului al XX-lea. Acordăm atenţie deosebită istoriei fondării institutului teologic din Cluj, istoria misiunii interne a bisericii, istoria relaţiei dintre stat şi biserica reformată. În urma cursului studenţii înţeleg importanţa revenirii asupra teologiei reformate clasice, caracteristicile teologiei neoreformate şi teologiei axate pe studiul biblic şi înfăptuirea sa istorică.

Competențe generale

Studentul va fi capabil să înţeleagă procesele semnificative de reînnoire în sânul bisericii reformate, precum şi bazele sale istorice şi teoretice. Ca urmare va reuşi o abordare corectă a proceselor interne desfăşurate în cadrul/interiorul bisericii, va înţelege continuitatea gândirii teologice în urma cărora va fi capabil ca printre numeroasele curente teologice să rămâne adept teologiei reformate.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 0
Total studiu individual 75

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Articol în carte