Egyetemes egyháztörténet I

Ez a korszak a keresztyén egyház kialakulásától a szentháromságtani viták lezárásáig követi figyelemmel az egyház történetét. A tárgy célja bemutatni azokat az eseményeket, amelyek következtében kikristályosodik az egyház tanítása és szervezeti egysége. Ugyanakkor bemutatjuk a keresztyénüldözések korát is, kitérve azokra a jellemzőkre, amelyek révén az egyháznak sikerült megmaradni az ellenséges környezetben.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató megismeri az egyház kialakulásának történetét pünkösdtől az ökumenikus zsinatokig. Az alapismeretek (egyházszervezet kialakulása, az eretnekségek ismerete, a keresztyénüldözések kora stb.) elsajátítása révén a hallgató képes helyesen értelmezni az ősegyház küzdelmét és belső megerősödését.

Általános kompetenciák

A hallgató képes arra, hogy helyesen értelmezze az ősegyház életének fontosabb eseményeit, felismeri az óegyházi eretnekségek kapcsán a modern eretnekséget, valamint bepillantást nyer az egyházatyák korába is.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

szóbeli és írásbeli vizsga.

Bibliográfia

Könyv