Egyetemes egyháztörténet VI

A tárgy célja bemutatni a reformáció utáni időszak jelentős eseményeit. Ezek közé tartozik az ellenreformáció, az európai uralkodók válasza a reformációra, a protestáns teológiai irányzatok ismertetése, illetve a felvilágosodás korának ideológiai és kronológikus ismertetése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az ellenreformáció jelentése nemcsak abban áll, hogy a katolikus egyház választ adott a reformációra, hanem elsősorban a katolikus egyház megújítását jelenti. Így az európai egyházak a 17. században már megújult formában készültek a társadalom nagy változásaira. A protestáns mozgalmak ismerete segítséget nyújt a teológiai gondolkodás fejlődésének megértéséhez.

Általános kompetenciák

A hallgató képes a filozófiai és teológiai irányzatok helyes értelmezésére, és így nemcsak az európai történelemben igazodik el, hanem az egyes teológiai irányzatok egyházi és kulturális hátterét is ismeri.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 113
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 70
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 85

Vizsgáztatás

n

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Könyv